Tag Archives: women business casual dresses

Mrz. 16.

Adel


Adel er en betegnelse på den højeste samfundsklasse i et land, der historisk nød visse privilegier og oprindelig havde en del forpligtelser. Adel har eksisteret i mange århundreder og i mange civilisationer, bl.a. hos ægypterne, inderne, araberne og i det romerske rige.

I Danmark hævede en række ansete mænd sig allerede omkring år 1000 over bønderne. De beklæder stillingen som styresmænd, en position, der nedarves på mandssiden. Herunder hører hirdmændene, kongens huskarle, som har svoret ham troskabsed. De to klasser smelter sammen i løbet af valdemarstiden, og rammerne udvides.

Der opstår en ny klasse, som forpligter sig til at yde krigstjeneste mod at slippe for de faste skatter der indførtes. De blev kaldt „herremænd“, hvad tiden selv forstod som „herrens mænd“.

I løbet af middelalderen blev kongerne mere afhængige af herremændene, fordi krigene førtes med ryttere, og der byggedes borge. Herremændene søgte at begrænse kongens magt med håndfæstninger. Der opstod magtkampe mellem konge og adel, og riget var ved at gå sin opløsning i møde i de første årtier af 1300-tallet, hvor den holstenske adel under grev Gerhard var ved at overtage magten i Danmark. Under Valdemar Atterdag og Margrete 1. stabiliseredes kongemagten på adelens bekostning, og mange adelsborge sank i grus.

Adelen gik fra nu af over til at være en fødselsadel, og adelsvåbnet kom til at spille en væsentlig rolle. Fra omkring 1525 blev det den påbudt at antage familienavn. Herremændene kunne opkræve bøder af deres undergivne og fik til stadighed udvidet jurisdiktionen over dem.

I løbet af 1400-tallet opnåede adelen en række privilegier, og under Grevens Fejde i 1500-tallet lykkedes det med nød og næppe foreningen af kongemagt og adel at knuse bøndernes oprør. Det bragte for alvor de to parter sammen, og fra da af blev adelen i langt højere grad statens og kongens tjenere og kunne herved fortsat sikre sine privilegier.

Den teknologiske udvikling inden for krigsvæsenet havde medført at den højt specialiserede ridder til hest var blevet umoderne, og det samme gjaldt hans murede borg. Krudtet og skydevåbnenes udvikling havde gjort dem værdiløse.

Adelen begyndte nu en ny livsstil. Den satte sig på de store og velaflagte stillinger i det begyndende / voksende embedsmandsapparat som rigsråder eller lensmænd. Andre studerede. Mange omgav sig med stor luksus, og der blev bygget pragtfulde herregårde.

Da ulykkerne begyndte at vælte ind over Danmark i slutningen af Christian 4.s regeringstid, blev adelen hårdt ramt, og faldet blev endeligt beseglet under Frederik 3., da enevælden blev indført i 1660 women business casual dresses. Fra at have været Europas måske mest privilegerede stand blev den danske adel den måske mindst privilegerede. Den havde hverken særadgang til embeder eller skattefrihed. Da adelen i 1670 fik skattefrihed for hovedgårdstaksten, blev det snarere en byrde, da der dermed fulgte pligten til stå inde for fæstebøndernes skatter. Inden år 1700 var størstedelen af det danske adelsgods gået over på nye hænder.

For at kaste ny glans over kronen begyndte kongerne at skaffe sig en ny hofadel ved at adle borgerlige og naturalisere udenlandske adelige, og i 1671 indførte Christian 5. en ny form for højadel bestående af lensgrever og lensbaroner med langt mere udstrakte privilegier, end den gamle adel var i besiddelse af. Adelen havde fået et helt nyt præg. Den var helt afhængig af kongens nåde, var udstyret med store æresrettigheder og sociale privilegier. Den var især repræsenteret ved hoffet, i officerskorpset og på de højere embedsposter. Især højadelen havde fået et tysk præg.

Den gamle adel -uradelen- var ikke udelt begejstret for det nye blod i denne brevadel… som det fremgår af en formastelig satire „Grevens og Friherrens Komedie“

Grundloven i 1849 ophævede „enhver i Lovgivningen til Adel, Titel og Rang knyttet Forret“, og ved lensafløsningen i 1919 overgik de eksisterende grevskaber, baronier og stamhuse til fri ejendom.

Adelen i Danmark i dag består af 189 slægter med ca. 5.000 personer. En fortegnelse findes i Dansk Adels Årbog.

Adelskab er baseret på salisk lov, således at det kun arves fra den agnatiske afstamning (sværdsiden), dvs. faderen (der er dog undtagelser).

Danmark tilhører den tysk-nordiske kulturkreds, og det er den tyske adelsret og tysk skik der er gældende. Den tysk-nordiske adelsret afviger lidt fra fx den angelsaksiske bl.a. ved at alle medlemmer af en slægt i princippet anses som lige, og alle medlemmerne erholder adelig status og eventuel titel (med nogle få undtagelser), medens det i Storbritannien kun er slægtens hovedmand, der arver den egentlige titel; det gælder også for de i Sverige efter 1809 adlede. Det er kun juridisk at deres søskende ikke anses for adelige. I Sverige og Storbritannien tages de med i adelskalendere og årbøger.

Adelen i Storbritannien forveksles ofte med the Peerage, men den var den politisk-juridiske adel og en del dommere og gejstlige. Adelen omfatter også der de politisk-juridiske adelsfamilier, riddere (knights), baronetter og landadel (gentry). Nogle af dem har titler som Lord, Lady og Sir. I Storbritannien er højadelen inddelt i the Peerage, med fem forskellige grupper: 1) duke (hertug), 2) marquess (markis), 3) earl (greve), 4) viscount (adelsmand med rang mellem greve og baron) og 5) baron (baron). I Storbritannien hedder en greve earl, og ordet count bruges kun om en greve der ikke hidhører fra Storbritannien. En earls hustru hedder imidlertid countess.

Der findes i dag ca. 900 svenske adelsslægter. De fleste norske adelsslægter uddøde ca. 1500, men Norge har en lille adel fortrinsvis af danske adelsslægter (Se norske adelsslægter). I Finland findes 148 nulevende adelsslægter. Ud over dem findes 26 finske adelsslægter uden for Finland.

De allerfleste adelige har ikke titler. I Danmark fører den nye højadel efter enevældens indførelse titler som baron tenderizing a steak, lensbaron, greve og lensgreve. De udgør højadelen sammen med den gamle rigsrådsadel, dvs. de mest betydningsfulde gamle adelsslægter, der sad i Rigsrådet. I andre lande føres et væld af andre titler, som fx hertug og fyrste. En jarl var i Danmark kongens stedfortræder, og den danske kong Knud tog denne titel med sig til England i 1028. Den blev erstattet med baron af Vilhelm Erobreren pro football socks, indtil earl blev genindført i 1300-tallet. Senere kom viscount-titlen imellem.

De danske titler lensgreve og lensbaron kan ikke placeres uden videre i dette system. Titlerne betyder at indehaveren har fået tildelt et len af kongen, i modsætning til dem, der kun er titulære grever eller baroner.

I Danmark er adelen ikke afskaffet i 1849, kun dens forrettigheder. Titlerne er alt, hvad der er tilbage.

Spanske titler kan være af Kastilien, Katalonien, hele kongeriget eller grandee af 1., 2. eller 3. klasse. Disse grandeer kan være ubetitlede, og en ubetitlet grandee er altid af højere rang end en kastiliansk, katalonsk eller kongerigsk adelsmand, selv om denne skulle være hertug. Dette gælder uanset klasse på Grandeen. Riddere kaldes i Spanien hidalgos.

I Italien er adelen afskaffet, men der findes byadelskab, landskabsadelskab, savoyisk adelskab, pavelig adelskab og siciliansk adelskab. Disse titler er nu en del af navnet custom football shirts.

I Tyskland og Østrig er adelen afskaffet i 1919. Titler er nu en del af navnet i Tyskland, men også afskaffet i Østrig.

I Frankrig er adelen afskaffet, og hvem som helst kan kalde sig hvad som helst, men der fandtes to hovedformer i l´ancien regime og Regime Napoleon.

I Belgien, Luxembourg og Holland findes fortsat som i Spanien og Storbritannien adel og adling.

I Sverige forsvandt adelens politiske rettigheder i 1866, adling blev ophævet i 1974 (dog blev den sidste mand adlet i 1904) og de sidste forrettigheder forsvandt i 2003 (dog var disse forrettigheder ikke reelle), så adelens status er lige som den i Danmark fra 1.juli 2003.

I Norge blev adling afskaffet 1814 og alle titler i 1821 (dog kunne dem med titler i 1821 beholde dem livet ud).

I Finland blev adelens politiske magt afskaffet 1905, adlingen 1918 (sidste adling 1912), og forrettighederne ophævet 1918. Titler kan de bruge som i Sverige og Danmark.

Mærkeligt nok giver courtouisen (høflighedsformer ved hoffet) udslag i titelbrug. I Sverige bliver en tysker, der i navnet er Prinz, benævnt prins ved det Kongelige Hof (specielt hvis han er gift med en svensk prinsesse). Det samme gælder i Norge; en udenlandsk adelstitel bliver accepteret ved Det Kongelige Hof, selv om ingen nordmand tillades at bruge sin families titler.


Tagged: , , ,

Feb. 26.

Jerewanski Awtomobilny Sawod


Koordinaten:

Das Jerewanski Awtomobilny Sawod (armenisch Երևանի ավտոմոբիլային գործարան, Ереванский Автомобильный Завод), kurz auch als JerAZ oder ErAZ geführt, war ein Hersteller von Kleintransportern in der Stadt Jerewan. Das Unternehmen wurde 1964 als sowjetischer Staatsbetrieb gegründet und meldete 2002 Insolvenz an.

Bereits zuvor hatte auf dem Standort des JerAZ eine Fabrik zur Fertigung von Gabelstaplern existiert. Per Erlass des Obersten Armenischen Sowjets vom 31. Dezember 1964 entstand 1965 eine Anlage zur Fertigung von Kleintransportern mit einer Nutzlast von 800 bis 1000 Kilogramm.

Während des Jahres 1965 wurden 66 Arbeiter bei UAZ in Russland und in der Rigaer Autobusfabrik geschult, welche später einen Teil der Stammbelegschaft des Werkes stellten. Im April 1966 wurden die ersten zwei Prototypen der zukünftigen Kleintransporter präsentiert, bis Dezember waren 36 Autos entstanden. Theoretisch verfügt das Werk zu diesem Zeitpunkt über eine Kapazität von 400 Autos pro Jahr, bis 1968 wird diese auf 1000 Fahrzeuge pro Jahr gesteigert. Im Juni 1971 wird der Kleintransporter JerAZ-762 auf einer Ausstellung in Moskau ausgezeichnet, im September startet die Produktion der verbesserten Variante JerAZ-762A.

In den Jahren 1974 bis 1986 entwickelt und testet das Unternehmen auch Elektrofahrzeuge. Zu einer Serienproduktion kommt es nicht. 1980 erreicht die Produktionskapazität des Werks die Marke von 13.000 Automobilen pro Jahr. 1982 läuft das 100.000 ste Fahrzeug vom Band. Bis 1987 steigt die Produktionskapazität weiter auf ca. 16 women business casual dresses.100 Fahrzeuge pro Jahr.

1995 wird der Staatsbetrieb privatisiert und in eine Aktiengesellschaft überführt. Aufgrund zweifelhafter Konkurrenzfähigkeit mit westlichen Produkten schwinden die Absatzmärkte für die Fahrzeuge. Trotzdem wird ein neues Modell, der JerAZ-3730, eingeführt. Im November 2002 muss das Unternehmen trotz der Bemühungen Konkurs anmelden. 2004 schließlich wird das Werk abgewickelt. In einer Versteigerung erwirbt ein Produzent von Stahlkabeln die Fabrikanlage in Jerewan.

Das Werk produzierte in seiner Geschichte nur drei unterschiedliche Modelle.


Tagged: ,

Okt. 16.

Les Refuges de pierre


Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Les Refuges de pierre (titre original en anglais : The Shelters of Stone) est le cinquième de six volumes de la saga Les Enfants de la Terre de Jean M. Auel. Il est paru en 2002.

Ayla et Jondalar sont enfin parvenus à la Neuvième Caverne des Zelandonii women business casual dresses, où la jeune femme rencontre toute la famille et les proches de son compagnon. Le cœur de ce livre réside dans la tension créée par l’art de guérir d’Ayla, sa grossesse et son acceptation par le peuple de Jondalar, les Zelandonii. Ayla fut élevée par des hommes de Néandertal (le Clan), surnommés « Têtes Plates » par les Zelandonii, que ceux-ci considèrent comme des animaux. Pour que les Zelandonii acceptent Ayla, ils doivent d’abord surmonter leurs préjugés contre les Néandertaliens. Par chance pour Ayla et Jondalar, quelques-uns des Zelandonii au plus haut rang ont déjà des doutes sur ce jugement.

Deux de ces membres tenderize cheap steak, Echozar et Brukeval, sont de descendance néandertalienne (ce sont des « sangs-mêlés »). Echozar, au moins, est rasséréné par la propre histoire d’Ayla et par son mariage prévu avec Joplaya, la «&nbsp waterproof handphone pouch;cousine » (en fait la demi-sœur) de Jondalar. Brukeval, à l’inverse, rejette violemment son hérédité et refuse d’entendre raison.

Le premier amour de Jondalar, Zolena, est devenue Zelandoni, la Première de Celles Qui Servent. Elle soutient l’adoption d’Ayla parmi la Zelandonia, ne serait-ce que pour son savoir de guérisseuse qu’elle apporte à la caverne, même si Ayla doit également surmonter le sentiment qu’elle n’est pas douée pour cela. Après avoir vu Ayla aider un chasseur mortellement blessé à vivre suffisamment longtemps pour pouvoir revoir sa compagne, la Première a le sentiment qu’Ayla a besoin d’entrer dans le giron de la Zelandonia (des mystiques, nommés d’après le nom de leur Peuple pour s’identifier avec lui) afin qu’elle soit acceptée comme guérisseuse par tout le monde à la Neuvième Caverne.

Le cadre est situé dans la région de la Vallée de la Vézère, en Périgord. Quant à la Neuvième Caverne, elle correspond au site paléolithique de Laugerie-Haute.

Ces précisions sont apportées par Jean M school football jerseys. Auel elle-même dans les remerciements situés à la fin du livre, et dans la carte du territoire zélandonii que l’on peut retrouver dans le sixième et dernier volume de la série des enfants de la terre, Le pays des grottes sacrées (2011).

Les Enfants de la Terre :


Tagged: , , ,

Sep. 29.

Begusarai (TV series)


Begusarai is a daily soap opera that ended after telecast of its final episode 346. It used to air from Monday to Friday at 10:00 pm Indian standard time on &TV

Seattle Sounders FC Second Away EVANS 3 Jerseys

Seattle Sounders FC Second Away EVANS 3 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. The show premiered on March 2, 2015 and ended on June 24 women business casual dresses, 2016. It final cast starred Shweta Tiwari, Vishal Aditya Singh, Veebha Anand, Abhimanyyu Raj Singh in main roles.
The show was set in Begusarai, Bihar and was produced by Swastik Pictures (Swastik Productions Pvt. Ltd.) from June 2015 onwards. The original contract for production had been with Saregama Productions. The channel had originally roped in noted film maker Tigmanshu Dhulia to design the first look of this multi-starrer on the small screen. The daily soap ended after 346 episodes.

Begusarai is a quaint quirky place in the hinterland of Bihar

Real Madrid Club de Fútbol Away PEPE 3 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away PEPE 3 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. It is the land of Phulan Thakur and his family, a land where bullets speak louder than words, where money and power are earned through bloodshed. Begusarai is a place where every man has to battle for his zar, zoru and zameen! On Friday 1 April 2016, the show took a 20-year leap in its plot line and a whole slew of new characters were brought in. The show finally went on with the central character of Bindiya Thakur taking care of 5 grown sons who are being groomed to rule Begusarai in Unity, as she is paranoid about any woman coming between them and splitting them apart.

A new family was introduced to provide much needed inherent conflict to the plot. Abhimanyyu Raj Singh as the honest and upright Ramakant Misra, Veebha Anand as his principled daughter Ananya and Vijay Kumar Singh as his wayward son Mayank, form the small nucleus family. The father, had been recently transferred as Head Constable, to the Begusarai police station. Ananya was the romantic angle to the lead son of the Maa Thakurain, Shakti Thakur and Mayank was the romantic and conflict angle for Soni, the daughter of the Thakur family. The new family brought in ready conflict to the plot-line, as the children of the Thakur family come of age after the 20 year leap in the story.

There is a happy ending when Bindiya realizes her mistakes and all of them apologize to Ananya. In the final scene, Ananya and Shakti are seen together.


Tagged: , ,

Sep. 21.

Boettger’s horned toad


Leptobrachium boettgeri Boulenger, 1899
Megophrys boettgeri (Boulenger, 1899)

Boettger’s horned toad, Boettger’s spadefoot toad, or pale-shouldered horned toad (Xenophrys boettgeri), is a species of toad found in southern and southeastern China (the northern border runs roughly from Sichuan in the west to Shanxi in the north and Zhejiang in the east) and northeastern India (Arunachal Pradesh, Sikkim, and Assam). A closely related but probably as yet undescribed species in found in Tibet

kelme Training Suits

KELME Soccer Uniform Training Shirt Suits for Men

BUY NOW

39.99
33.99

. It is not certain that the Indian specimens belong to Xenophrys boettgeri either

United States Home DEMPSEY 8 Jerseys

United States Home DEMPSEY 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

The history of this species‘ discovery is highly international. It was described by George Albert Boulenger, a Belgian zoologist who made his career in the Natural History Museum, London. He named Xenophrys boettgeri in honour of Oskar Boettger, a German zoologist, based on specimens collected by Irish ornithologist J. D. La Touche in Guadun village in Wuyishan, Fujian, China.

Male Xenophrys boettgeri grow to a snout-vent length of about 36 mm (1.4 in) and females to 43 mm (1.7 in). They are dark grey or brown above, with symmetrical blackish markings and smooth skin with small scattered warts on the head and back.

Xenophrys boettgeri is a reasonably common species associated with riparian vegetation, hill streams and leaf-litter in evergreen forest habitats. These frogs breed in streams. Tadpoles are 46 mm (1 women business casual dresses.8 in) in length

Brazil Home RONALDINHO 10 Jerseys

Brazil Home RONALDINHO 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.


Tagged: , , ,

Sep. 20.

Division 1 (Frankreich) 2012/13


Die Saison 2012/13 der Division 1, der zweithöchsten französischen Eishockeyspielklasse wurde von den Lions de Lyon gewonnen, die dadurch in die Ligue Magnus aufstiegen. Die Bélougas de Toulouse-Blagnac und die Galaxians d’Amnéville stiegen in die Division 2 ab.

In der Hauptrunde absolvierten die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die Division 2 ab. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Frühere Spielzeiten | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96&nbsp

Brazil Home OSCAR 11 Jerseys

Brazil Home OSCAR 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;| 1996/97 | 1997/98 | 1998/99&nbsp

Brazil Home NEYMAR JR 10 Jerseys

Brazil Home NEYMAR JR 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;| 1999/00 | 2000/01&nbsp women business casual dresses;| 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13


Tagged: , ,

Jul. 29.

About to Get Real


About to Get Real is the third studio album by American country music artist Easton Corbin. It was released on June 30, 2015 via Mercury Nashville bottega taschen. It includes the singles „Clockwork“, „Baby Be My Love Song“. and „Yup“. It also includes „Are You with Me“ from Corbin’s previous album, All Over the Road. The album was produced by Carson Chamberlain.

About the album, Corbin said, „When deciding on an album title, About to Get Real just says it all for me. When country fans listen to this album, I want them to take away that even though the music mixes the modern with the classic

Le Coq Sportif Unisex Running Shoes Black

Le Coq Sportif Unisex Running Shoes Black

BUY NOW

$100.17
$80.00

, it’s entirely real. Like the music of my heroes women business casual dresses, it’s the real deal.“ The album’s track listing was announced on June 9.
Steven Thomas Erlewine of AllMusic gave the song 3.5 stars out of 5 and wrote that „No matter what the album title implies — „real“ usually conveys grit, a quality conspicuously absent from these 12 songs — About to Get Real is so smooth it sometimes suggests the glory days of Urban Cowboy, when modern country flirted heavily with the soft rock mainstream.“
The album debuted at No Under Armour Outlet with Cheap Price, 100% Quality Guarantee and Big Discount. 1 on the Top Country Albums chart, and no. 13 on the Billboard 200, with 20,000 copies sold in the US in its first week Under Armour Cleats Outlet – Hot Under Armour Sale Online. The album has sold 54,800 copies in the US as of January 2016.


Tagged: , , , ,

Jul. 28.

Mount Seir


Mount Seir (Hebrew: הַר-שֵׂעִיר‎; Har Se’ir) was a mountainous region stretching between the Dead Sea and the Gulf of Aqabah women business casual dresses, demarcating the southeastern border of Edom with Judah. It may also have marked the older historical limit of Egypt in Canaan. A place called „Seir, in the land of Shasu“ (ta-Shasu se`er, t3-sh3sw s`r), thought to be near Petra, Jordan Under Armour UK | Cheap Under Armour Outlet Shoes,Free Delivery!, is listed in the temple of Amenhotep III at Soleb (ca. 1380 BC).
Mount Seir was named for Seir, the Horite, whose offspring had previously inhabited the area (Genesis 14:6, 36:20). The children of Esau (the Edomites) battled against the Horites and destroyed them (Deuteronomy 2:4-5, 12 buy jordans online, 22). It is specifically noted as the place where Esau made his home (Genesis 32:3; 33:14, 16; 36:8; Joshua 24:4).
The prophet Balaam, predicting Israelite victories over the Trans-Jordanian nations at the end of their Exodus from Egypt, stated „Edom shall be a possession; Seir also, his enemies, shall be a possession“
Mount Seir is also given as the location where the remnants „of the Amalekites that had escaped“ were annihilated by five hundred Simeonites (I Chronicles 4:42-43). In 2 Chronicles 20:22-23, the „inhabitants of Mt Seir“, i.e ted baker usa outlet. the Edomites, came along with the Ammonites and Moabites against Jehoshaphat of Judah, however „YAHWEH set ambushments“ against them, causing their forces to annihilate one another. Mount Seir is also referenced in the prophetic books as a term for Edom, as in Isaiah 21:11, Ezekiel 25:8, 35:10.
There is also another Seir mountain near Hebron which was allotted to Judah in Joshua 15:10, near the modern city Sa’ir in the West Bank of Palestine.
Coordinates: 30°11′03″N 35°19′00″E / 30.1843°N 35.3166°E / 30.1843; 35.3166


Tagged: , , ,

Mai. 29.

Ди (музыкальный инструмент)


деревянный духовой инструмент, Аэрофон
Флейта
Ди (кит. 笛, кит. 笛子, от старокитайского кит. трад. 橫笛, упр. 横笛, палл.: хэнди — поперечная флейта) — старинный китайский музыкальный инструмент, поперечная флейта с шестью игровыми отверстиями. В большинстве случаев ствол ди изготавливается из бамбука или тростника, но встречаются ди, выполненные из других пород дерева и даже из камня, чаще всего нефрита. Вблизи закрытого конца ствола находится отверстие для вдувания воздуха, рядом с ним — отверстие, прикрытое тончайшей тростниковой или камышовой плёнкой; 4 дополнительных отверстия, расположенных около открытого конца ствола, служат для подстройки. Ствол флейты обычно перевязывается нитяными кольцами, покрытыми чёрным лаком. Способ игры такой же, как и на поперечной флейте. Тембр её очень звонкий и сочный 2016 adidas soccer equipment online store, звонкость обусловлена резонированием тростниковой плёнки.
Ди — один из наиболее распространённых в Китае духовых инструментов. Предположительно был завезён из Средней Азии в период между 140 и 87 г women business casual dresses. до н. э. (по преданию, её привез посол Чжан Цянь в эпоху правления ханьского императора У-ди). Однако в ходе недавних археологических раскопок в провинции Чжэцзян были обнаружены костяные поперечные флейты возрастом около 8000 лет, весьма схожие по конструкции с современными ди (хотя и без характерного заклеиваемого отверстия), что свидетельствует в пользу гипотезы о китайском происхождении ди. Легенда гласит Ted Baker Dresses outlet, что Жёлтый император приказал своим сановникам сделать первую флейту из бамбука.
Существуют ди двух родов: цюйди (в оркестре музыкальной драмы жанра «кунцюй») и банди (в оркестре музыкальной драмы жанра «банцзы» в северных провинциях). Строй банди несколько выше. Разновидность флейты без заклеиваемого отверстия называется мэньди.


Tagged: , ,

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin